محصولات

خانه های پیش ساخته

اطلاعات بیشتر …

وینونیوهوم

اطلاعات بیشتر …

کانکس

اطلاعات بیشتر …

کانال کنج خارجی سایدینگ

کانال کنج خارجی سایدینگ از جنس UPVC به رنگ سفید است. موارد استفاده این ابزار در کنج ها خارجی با استفاده از پیچ خودکار و یا سرمته ای به راحتی قابل نصب است.

کانال کنج داخلی سایدینگ

کانال کنج داخلی سایدینگ به رنگ سفید از جنس UPVC با طول ۴ متر است. موارد استفاده این ابزار در قسمت هایی که در کنج داخل با زاویه ۹۰درجه قابل نصب است.

کانال نبشی لبه دار

کانال نبشی لبه دار سایدینگ به رنگ سفید از جنس UPVC با طول ۴ متر است. موارد استفاده این ابزار دور و داخل پنجرها قابل نصب است.

پروفیل H

کانال H با طول ۴ متر به رنگ سفید از جنس UPVC است. موارد استفاده این ابزار در محل هایی که پوشش ورق سایدینگ در امتداد هم قرار می گیرد و طول کار بیش از ۶ متر است.

پروفیل UPVC جی بزرگ(G)

کانال G بزرگ به رنگ سفید با طول ۴ متر از جنس UPVC است. موارد استفاده این ابزار دور کادر های درب و پنجره ها و در بعضی موارد به عنوان استارت و استاپ استفاده می شود.

پروفیل UPVC جی کوچک

کانال G کوچک به طول ۴ متر به رنگ سفید از جنس UPVC است. موارد استفاده کانال G کوچک دور کادر های درب و پنجرها و در بعضی موارد به عنوان استارت و استاپ استفاده می شود.

پوشش UPVC اندینگ (Ending)

ورق سایدینگ اندینگ، موارد استفاده در انتهای پوشش سایدینگ دیواره قرار می گیرد.